• 14 kwietnia 2024

Rodzaje działek budowlanych - jaką działkę wybrać?

Wiele osób tęskni za posiadaniem własnego domu i za ogrodem. Inni chcą kupić ziemię rolną. Jeszcze inni pragną działki dla swojej rodziny. Zanim rozpoczniesz poszukiwania, upewnij się, że badasz różne rodzaje dostępnych działek i jak wpływają one na szanse realizacji Twojej inwestycji. Jakie są różne rodzaje działek? Gdzie mogę znaleźć informacje o ich przeznaczeniu i gdzie mogę je uzyskać?

Gdzie szukać informacji o przeznaczeniu działek gruntowych?

Istnieją przepisy, które regulują sposób użytkowania działek i w znacznym stopniu wpływają na ich zagospodarowanie. MPZP jest podstawowym dokumentem, który pozwala określić przeznaczenie działki - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządzany jest na poziomie gminy i określa dokładny plan zagospodarowania dla całego obszaru. W MPZP znajdują się informacje o tym, czy działka znajduje się na terenie, który jest przeznaczony pod zabudowę (działki budowlane) oraz czy jest to działka rolna lub leśna. Wiele gmin udostępnia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego online. Możesz poprosić o udostępnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Twojej gminie, jeśli nie ma ich na stronie internetowej. Zdarza się, że gmina nie posiada planu. Nie musi to jednak oznaczać, że działka nie może być zagospodarowana. W takim przypadku możesz wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ), która uszczegółowi warunki zabudowy konkretnej działki. Decyzja ta wydawana jest na podstawie analizy sąsiedniej zabudowy, a także innych czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na ostateczny kształt decyzji.

Działka budowlana

 

Zobacz także: Lista prac wykończeniowych, o których nie można zapomnieć przy budowie domu

Rodzaje działek gruntowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP, nie jest jedynym źródłem informacji o przeznaczeniu działek. Informacji na ten temat dostarczy również ewidencja gruntów i budynków. Każda działka oznaczona jest symbolem, który wskazuje na jej przeznaczenie. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów działek, które można zidentyfikować zarówno w MPZP, jak i w ewidencji gruntów i budynków. Działka budowlana w MPZP lub w ewidencji gruntów i budynków.

Działki budowlane

To działki, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę. Aby działka została przeznaczona pod zabudowę, musi spełniać określone warunki. Musi mieć dostęp do drogi publicznej lub innej infrastruktury technicznej, która umożliwia budowę przyłączy mediów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą być wyznaczone następujące tereny:

 • MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • MW - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
 • U - Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową
 • UC - Budynki handlowe o powierzchni powyżej 2000m2 
 • MW-U dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zazwyczaj z określonym udziałem zabudowy mieszkaniowej.

W ewidencji gruntów i budynków oznacza się również działki pod zabudowę. Te symbole służą do ich oznaczenia w ewidencji:

 • B - tereny mieszkaniowe
 • Ba - tereny przemysłowe
 • Bi - Inne tereny zabudowane
 • Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub tereny w trakcie zabudowy

działki budowlane

Działki inwestycyjne

Działki inwestycyjne, zwane również działkami pod zabudowę przemysłową, to specyficzny rodzaj działek. Działki te oznaczone są na mapie zagospodarowania przestrzennego MPZP symbolami:

 • P - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
 • PG - Tereny i grunty górnicze

W ewidencji gruntów i budynków dla działek inwestycyjnych stosuje się następujące oznaczenia:

 • Ba - Tereny przemysłowe
 • Bi - Inne tereny zabudowane
 • Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub tereny w trakcie zabudowy

Działki te często znajdują się na terenach o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Związane jest to z hałasem, zanieczyszczeniami oraz ruchem samochodowym na dużą skalę.

Działka rekreacyjna

Zamiast działek budowlanych i działek rekreacyjnych są to tereny wyznaczone w planach miejscowych jako tereny sportów amerykańskich i rekreacji. Tereny te nadają się do budowy domów letniskowych, ale nie mogą być wykorzystywane jako miejsce do całorocznego zamieszkania. Dostęp do mediów nie jest wymagany przez prawo budowlane. Ułatwia to budowę domku na tych terenach. Nie jest to jednak dozwolone przez prawo i może skutkować wyższymi opłatami. Podatek od nieruchomości rekreacyjnych jest większy niż od nieruchomości budowlanych. Ewidencja gruntów i budynków klasyfikuje działki rekreacyjne jako Bz - tereny rekreacyjne lub wypoczynkowe.

Działka rolna

Działki rolne to działki gruntu, które w ewidencji gruntów i budynków zostały sklasyfikowane jako grunty rolne i nie są wykorzystywane na inne cele. Działki te mogą być oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w następujący sposób:

 • R - tereny rolnicze
 • RM - Tereny zabudowy zagrodowej
 • RU - Tereny usług produkcji rolnej

Poniżej przedstawiono oznaczenia, jakie w ewidencji gruntów i budynków stosuje się dla terenów rolnych:

 • R - grunty orne
 • S - Sady
 • L - łąki trwałe
 • Ps - pastwiska trwałe
 • Br - Grunty rolne zabudowane
 • Wsr - grunty pod stawami
 • W - grunty pod rowami
 • Lzr - Grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach rolnych

Jak sama nazwa wskazuje, działki rolne przeznaczone są pod uprawę. Natomiast grunty przeznaczone pod zabudowę zagrodową mogą być wpisane do miejscowej mapy zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że na tych gruntach można prowadzić budowę. Należy upewnić się, że zapoznałeś się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i ustalić, czy dany grunt jest dostępny do odrolnienia.

działki gruntowe

Działki siedliskowe

Działki siedliskowe to specyficzny rodzaj działek. działek, które mają zabudowę zagrodową. Ich właścicielem jest osoba, która ma status lub prawo do zostania rolnikiem. Na tych działkach można budować budynki gospodarcze, czyli stajnie, stodoły i obory. Budynki jednorodzinne również muszą być zgodne z MPZP. Brak infrastruktury i dostępu do odpowiedniej infrastruktury może spowodować, że niektóre działki siedliskowe nie nadają się do zabudowy.

Działki leśne

Działki leśne to działki o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, które są porośnięte roślinnością typu leśnego. Związane są również z gospodarką leśną, a w ewidencji gruntów i budynków klasyfikowane są jako lasy. Działki leśne oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stosuje się następujące oznaczenia dla terenów zielonych (do których zalicza się tereny leśne).

 • ZN - tereny zielone objęte ochroną przyrody
 • ZL - lasy
 • ZP - Tereny zieleni urządzonej
 • ZD - Tereny ogrodów działkowych
 • ZC - Cmentarze
 • ZZ - Tereny zagrożone powodzią

Na działkach leśnych nie dopuszcza się zabudowy. Jedynym wyjątkiem jest budowa budynków, które związane są z gospodarką leśną. Nie jest łatwo wyobrazić sobie mieszkanie w lesie, ale jest to możliwe. Ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowej mapie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie ma żadnych ograniczeń w budowaniu na działce.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top